Põhikiri

Mittetulundusühingu Eesti Suurkontsertide Korraldajate Liit

PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühingu nimi on MTÜ Eesti Suurkontsertide Korraldajate Liit (edaspidi Ühing), asukohaga Tallinna linn.

1.2 Ühing on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik ja kollektiivse esindamise organisatsioon, mis oma tegevuses juhindub kehtivatest rahvusvahelistest ja siseriiklikest õigusaktidest, asutamislepingu otsustest, käesolevast põhikirjast ja muudest ühingusisestest aktidest.

1.3 Ühingu tegevuse eesmärgiks on suurkontserdite ja muude suurürituste korraldajate (edaspidi nimetatud ainsuses korraldaja või mitmuses korraldajad) esindamine liikmelisuse alusel, korraldajate õiguste kollektiivne teostamine ja edendamine ning korraldajate huvide tagamine. Ühingul on eesmärkide saavutamiseks õigus teostada muuhulgas järgmisi tegevusi:
    1.3.1 esindada kollektiivselt ja teostada korraldajate õigusi
    1.3.2 esindada ja kaitsta korraldajaid ning nende õigusi kohtus oma nime all;
    1.3.3 tegutseda nii Eestis kui ka välismaal;
    1.3.4 sõlmida lepinguid ja kokkuleppeid samalaadsete välisorganisatsioonidega;

1.4. Ühingu eesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1 Ühingu liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis ellu viima Ühingu eesmärke ja täidab põhikirja nõudeid, on alates 2018.a. korraldanud või kelle otsese tegevuse tagajärjel on korraldatud vähemalt üks (1) avalikkusele suunatud üritus või kontsert, mida on külastanud vähemalt tuhat (1000) inimest vähemalt ühe (1) välisartisti osavõtul (edaspidi liige või mitmuses liikmed). Üldkoosoleku otsusega võib Ühingu liikmeks vastu võtta ka isiku, kes ei vasta küll täielikult eeltoodud tingimustele, kuid kellel on oluline panus Eesti kontserdiettevõtluse arengus.

2.2 Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus soovija kirjaliku avalduse alusel kahe (2) kuu jooksul alates avalduse esitamise päevast. Juhatus võib Põhikirja punktile 2.1 vastava korraldaja Ühingu liikmeks vastuvõtmisest keelduda, kui see võib kahjustada Ühingu mainet.

2.3 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja kohustused, muuhulgas:
    2.3.1 osaleda Ühingu Üldkoosolekul hääleõigusega;
    2.3.2 valida ja olla valitud Ühingu juhatusse;
    2.3.3 Juriidilisest isikust liikme puhul saab valida Ühingu juhatusse üksnes selle liikme juhtorgani liikme;
    2.3.4 saada vajalikku teavet Ühingu tegevuse kohta;
    2.3.5 astuda Ühingust välja;
    2.3.6 kasutada muid seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigusi;

2.4 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

2.5 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
    2.5.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
    2.5.2 levitab ühingu kohta ebaõiget teavet ja takistab tahtlikult ühingu tegevust;
    2.5.3 Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral;
    2.5.4 Kui liige on Ühingusse vastuvõtmisel esitanud teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine Ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane

III JUHTIMINE
3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, milline tegutseb seaduses sätestatud korras ja millest võivad osa võtta kõik ühingu liikmed.

3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole liikmetest.

3.3 Ühingu juhatusel on kaks (2) kuni kuus (6) liiget, kelle valib üldkoosolek kaheks aastaks.

3.4 Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud üle poole Juhatuse liikmetest.

3.5 Juhatuse otsus loetakse vastuvõetuks ja see jõustub, kui see on tehtud kohalolevate ja hääletavate liikmete lihthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustavaks Juhatuse esimehe hääl.

3.6 Juhatuse otsus loetakse vastuvõetuks Juhatust kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik Juhatuse liikmed.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTAMINE
4.1 Ühing korraldab raamatupidamist seaduses ettenähtud korras ja ühingu tegevuse lõpetamine toimub seaduses ettenähtud korras.

4.2 Ühingu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

4.3 Ühingu vara tegevuse lõpetamise korral jaotatakse selleks õigustatud isikute vahel, kes määratakse Üldkoosoleku otsusega.

4.4 Kui Ühingu lõpetamisel ei saa Ühingu vara jaotada Põhikirjas ettenähtud alustel, lähtutakse seaduses sätestatust.

4.5 Kui Põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.

Käesolev põhikiri on kinnitatud MTÜ Eesti Suurkontsertide Korraldajate Liidu asutamislepinguga